Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

WWW.MANYMANY.PL 

(obowiązuje od 25 maja 2018 roku)


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej  www.manymany.pl jest ATM NEXT Spółka Akcyjna wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000608661, adres wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, NIP: 5223058364, REGON: 364019888, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontatk@atmnext.pl, zwana dalej "Administratorem"
2.W sprawach związanych z ochrona danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z osobw wyznaczona przez Administratora danych do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.
Kontakt z Inspektorem jest możliwy droga elektroniczna na adres e-mail kontakt@atmnext.pl lub pisemnie 00-807 Warszawa Aleje Jerozolimskie 96


§ 2
CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH


    1. Dane osobowe będą przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.
    2. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,* osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 roku – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
    3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.
    4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku bądź do czasu odwołania zgody.
    5. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
    6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
        a) przetwarzane zgodnie z prawem, 
        b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
        c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3
PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA


    1. Osoba, której dane  dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopiiżądania  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    2. Prawo do przenoszenia danych obejmuje dane przetwarzane za pomocą systemów informatycznych w sposób zautomatyzowany  i przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody lub w celu wykonania umowy.
    3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość  e-mail na adres: kontakt@atmnext.pl
    4. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczą przetwarzania danych przez Administratora. Nasza strona internetowa może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych lub usług nad którymi Administrator nie ma kontroli. W przypadku skorzystania z linku do zewnętrznej strony internetowej prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez administratora tej zewnętrznej strony internetowej.

    5. Administrator nie planuje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach innych niż podane w informacji.


*RODO- Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych z dnia 26 kwietnia 2016r – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.


§ 4
PLIKI "COOKIES"


    1. Strona Usługodawcy używa plików „cookies”.
    2. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies ,może nimi zarządzać i kontrolować je przez przeglądarkę . Można je likwidować, usuwać z historii przeglądania/pamięci cache/przy wyjściu ze strony.
Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie plików cookies ,Twoja przeglądarka internetowa może być ustawiona tak, aby automatycznie odrzucała przechowywanie plików cookies lub informowała Cię za każdym razem, gdy witryna zażąda zapisania pliku cookies:
Blokowanie plików cookie
Możesz zablokować wszystkie pliki cookie. Uniemożliwi to jednak korzystanie z wielu funkcji w naszym serwisie www.
 
Mozilla Firefox (19.0.2)
    1. Wybierz w menu Narzędzia a następnie Wyczyść dane przeglądania. Możesz też użyć skrótów klawiaturowych Ctrl + Shift + Del.
    2. Wybierz opcje jak poniżej


 
    3. Więcej możesz przeczytać na: http://support.mozilla.org/
    4. Aby zablokować pliki cookies wybierz Narzędzia, dalej Opcje i Prywatność.
    5. Wybierz opcje jak poniżej


 
    6. Zatwierdź przycikiem OK.
    7. Więcej możesz zobaczyć tutaj: http://support.mozilla.org/
 
Internet Explorer (10.0.9200.16521)
    1. Wybierz w menu Bezpieczeństwo a następnie Usuń historię przegladania. Możesz też użyć skrótów klawiaturowych Ctrl + Shift + Del.
    2. Wybierz opcje jak poniżej


 
    3. Wybierz usuń
    4. Więcej szczegółów dla różnych wersji możesz zobaczyć na: http://support.microsoft.com/
    5. Aby wyłączyć obsługę cookies wybierz Opcje internetowe.
    6. W sekcji Prywatność przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie jak poniżej


 
    7. Zatwierdź OK.
    8. Więcej możesz zobaczyć na: http://windows.microsoft.com/
 
Google Chrome (26.0.1410.43 m)
    1. Wybierz na pasku zadań .
    2. Wybierz w menu Narzędzia a następnie Wyczyść dane przeglądania. Możesz też użyć skrótów klawiaturowych Ctrl + Shift + Del.
    3. Zaznacz opcje jak na poniżej.


 
    4. Wybierz wyczyść dane przeglądarki.
    5. Aby wyłączyć obsługę cookies wybierz ponownie .
    6. Wybierz Ustawienia. a następnie Pokaż ustawienia zaawansowane.
    7. W sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści.
    8. Zaznacz opcje jak poniżej


 
    9. Wybierz przycisk Gotowe.
    10. Zobacz więcej na: http://support.google.com/
 
Opera
Szczegóły na:
http://help.opera.com/
 
Safari
Szczegóły na:
http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/
 
W celu zablokowania lub usunięcia plików cookies w innych przeglądarkach lub innych wersjach opisanych przez nas przeglądarek, zgłoś się o pomoc do ich producenta.

    3.  Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
    4. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
    5. Działanie to nie służy i nie stanowi przetwarzania danych osobowych.
    6. W ramach strony stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
    a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony). 
    b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez usługobiorcę.
    c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji usługobiorcy w zakresie zawartości strony, lepiej zorganizować jego układ. „Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez usługobiorcę, typie strony, z jakiej usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony. 
    d) Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    e) Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies do następujących dostawców; Google,Facebook,Twiterr,Linkedin,Youtube.Dostawcy Ci mogą w ten sposób korzystać z plików cookies na naszej stronie. Nie mamy dostępu do tych plików lub gromadzonych przez nich danych ani nie kontrolujemy ich.
Aby uzyskać informacje na temat plików cookies tych firm i informacje o możliwości nie wyrażenia zgody na ich otrzymywanie prosimy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronach tych dostawców.


§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


    1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
    2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
    3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
    4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

 

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij